1. Úvod
  1. Tomáš Hajzler, bytem Praha 4, Boženy Jandlové 2132/3, PSČ 143 00, IČ 610 26 280 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem webových stránek dostupných na internetové adrese (URL) www.tomashajzler.com (dále jen „Webové stránky“).
  2. Provozovatel na Webových stránkách zobrazuje
   1. 1.2.1.osobní prezentaci;
   2. 1.2.2.osobní blog umožňující interaktivní reakci registrovaným i neregistrovaným uživatelům a
   3. 1.2.3.elektronický obchod nabízející vzdělávací kurzy zajišťované Provozovatelem.
  3. Tyto smluvní podmínky upravují provoz služby pojmenované v článku 1.2.3., konkrétně práva a povinnosti smluvních stran, provozovatele a účastníka, při využívání této služby. Smluvní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od poskytovatele, jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti.
  4. Ustanovení odchylná od smluvních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními smluvních podmínek.
  5. Ustanovení smluvních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  6. Znění smluvních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění smluvních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace účastníka provedené na webové stránce může účastník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může účastník provádět objednávání vzdělávacích kurů (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání vzdělávacích kurzů je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu a při objednávání vzdělávacích kurzů jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany účastníka.
  4. Účastník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy účastník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně smluvních podmínek).
  6. Účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam vzdělávacích kurzů nabízených poskytovatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízených vzdělávacích kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje vzdělávacích kurzů a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje vzdělávacích kurzů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto vzdělávacích kurzů.
  2. Pro objednání vzdělávacího kurzu vyplní účastník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. 3.2.1.objednávaném vzdělávacím kurzu (objednávaný vzdělávací kurz „vloží“ účastník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. 3.2.2.způsobu úhrady ceny vzdělávacího kurzu (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Před zasláním objednávky poskytovateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
  4. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat účastníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka.
  6. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o dílo, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o dílo včetně smluvních podmínek.
  7. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Cenu vzdělávacího kurzu dle smlouvy může účastník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
   1. 4.1.1.pro území České republiky bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele číslo 2500405273 / 2010, vedený u Fio banka, a.s., (dále jen „účet poskytovatele“);
   2. 4.1.2.pro území Slovenské republiky bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatelho číslo 2500405273 / 8330, vedený u Fio banka, a.s., IBAN CZ1620100000002500405273, SWIFT FIOBCZPPXXX (dále jen „účet poskytovatelho“).
  2. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do pěti dnů od uzavření smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby je účastník povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  4. Případné slevy z ceny vzdělávacích kurzů poskytnuté poskytovatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel účastníkovi po uhrazení ceny vzdělávacího kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupí-li účastník od smlouvy z vážných zdravotních důvodů sebe nebo nejbližších členů rodiny, má právo na vrácení 100% ceny vzdělávacího kurzu.
  2. Odstoupí-li účastník od smlouvy z vážných důvodů jiných než uvedených v předchozím odstavci, má právo na vrácení 50% ceny vzdělávacího kurzu.
  3. Podmínkou vrácení stanovené části ceny vzdělávacího kurzu je potvrzení a doručení převzetí opravného daňového dokladu poskytovateli.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo posouzení, zda důvody uváděné při odstoupení od smlouvy splňují podmínku závažnosti.
 6. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Účastník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Účastník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2. Účastník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
  3. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi.
  4. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů účastníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. 7.8.1.požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. 7.8.2.požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost účastníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu účastníka.
 8. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o dílo musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   1. 8.2.1.v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   2. 8.2.2.v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   3. 8.2.3.v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   4. 8.2.4.v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Smlouva o dílo včetně smluvních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje poskytovatele:
   1. 9.5.1.adresa pro doručování Tomáš Hajzler, Praha, Boženy Jandlové 3,
   2. 9.5.2.adresa elektronické pošty tomas@peoplecomm.cz,
   3. 9.5.3.telefon +420 233 322 852.
  6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2017.